• دل نوشته ها
  • اه ای خدای من
  • امروز هم گذشت ،
  • پروردگارا همچنان حافظ ما باش که اگر لحظه روی برگردان شوی ما را غم جهان خواهد برد 
  • خدایا راضیم به رضای تو که هر چه پیش اید حال بهتر شود و غم جایش را به امید می دهد 
  • از آنجا که مقربینت را بیشتر به بلا گرفتار میکنی امید وارم که بتوانم به بندگان گرفتارت کمکی کنم و من نیز بتوانم درونم را آرام کنم.
  • امیت یا رب العالمین           ......